Close

Tilsyn i barnehagesektoren

Tilsyn på 1-2-3

 1. Kommunen er tilsynsmyndighet både overfor kommunale og private barnehager.
 2. Kommunene fører systematisk mer tilsyn med private barnehager enn kommunenes egne barnehager.
 3. 190 kommuner førte ikke tilsyn med noen barnehager i 2020.

Omfattende lov- og regelverk

Kommunen er tilsynsmyndighet etter barnehageloven og skal kontrollere at kommunale og private barnehager driver i henhold til barnehageloven med underliggende regelverk. Barnehagedriften reguleres av flere lovverk, hvor kommunen også er gitt tilsynsmyndighet. Sentrale regler er å finne i:

 • Lov om barnehager
 • Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
 • Forskrift om sikkerhet på lekeplassen
 • Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.m.
 • Folkehelseloven
 • Lov om brannvern
 • Lov om produktkontroll

Tilsynsmyndigheten kan enten føre skriftlig tilsyn, stedlig tilsyn eller begge deler. Et tilsyn kan enten være varslet eller uanmeldt.

Fra 2016 har Fylkesmannen fått hjemmel til å føre tilsyn med barnehager i særlige tilfeller. Dette innebærer at foreldre kan be om at Fylkesmannen fører tilsyn dersom det viser seg at kommunenes tilsyn ikke fungerer etter intensjonen.

Mest tilsyn med private barnehager

 • Diagrammet under viser henholdsvis andelen og antallet private og kommunale barnehager som rapporterer at de har hatt stedlig og/eller skriftlig tilsyn.
 • Statistikken inneholder bare ordinære barnehager.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

190 kommuner førte ikke tilsyn

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser blant annet følgende:
 • 190 av 356 kommuner førte ikke tilsyn med noen kommunale eller private barnehager i 2020.
 • 31 prosent av barnehagene har hatt stedlig og/eller skriftlig tilsyn i løpet av 2020. Dette er en nedgang på 14 prosentpoeng fra 2019.
 • Andelen barnehager som har hatt tilsyn, har falt med om lag 15 prosentpoeng fra 2014 til 2019.

Økonomisk tilsyn:

 • Alle private barnehager rapporterer hvert år inn et revidert resultatregnskap til BASIL slik at hjemkommunen skal ha grunnlag for å kontrollere om barnehagen bruker tilskudd og foreldrebetaling i henhold til bestemmelsene i barnehageloven.
 • Dersom resultatregnskapet eller andre forhold gir grunnlag for mistanke om lovbrudd, bør kommunen iverksette økonomisk tilsyn.
 • Dersom et tilsyn avdekker at barnehager har brukt penger i strid med bestemmelsene i barnehageloven, kan kommunen kreve tilskudd tilbakebetalt.
 • I 2020 startet staten oppbyggingen av et nasjonalt økonomisk tilsyn for private barnehager, med sete i Molde. Tilsynet blir underlagt Utdanningsdirektoratet, og regjeringen anslår at tilsynet på sikt bør bestå av om lag 30 årsverk.

Mange mangler kapasitet og kompetanse

 • Ifølge en rapport utarbeidet av Agenda Kaupang ble det ført økonomisk tilsyn med private barnehager i 17 av 278 spurte kommuner i perioden 2013-2017.
 • I rapporten oppgir kommunene variabel grad av kapasitet og kompetanse til å føre tilsyn (se diagrammer): Én av tre kommuner oppgir at de har kompetanse til å kontrollere bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Én av åtte kommuner oppgir at de har kapasitet til å føre slikt tilsyn.
 • Analysen viser at det er de største kommunene som i størst grad vurderer å ha tilstrekkelig kompetanse til å kontrollere de private barnehagenes bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.

Kilde: Agenda Kaupang – Kartlegging av kommunenes erfaringer med å praktisere regelverket om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager.

Kilde: Agenda Kaupang – Kartlegging av kommunenes erfaringer med å praktisere regelverket om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager.

PBL mener

 • Alle barn har krav på å få gå i en god barnehage. Derfor er det viktig at det føres tilsyn med virksomheten i alle barnehager.
 • Det er viktig både for kvaliteten i barnehagetilbudet og for omdømmet til sektoren at offentlige tilskudd og foreldrebetaling brukes i samsvar med barnehagelovens regler. For at feil bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal avdekkes, er det viktig at det føres økonomisk tilsyn med private barnehager.
 • Ettersom kommunen både er barnehageeier og barnehagemyndighet, og kompetansen/ressursene i kommunene varierer sterkt, bør en uavhengig part med høy kompetanse overta ansvaret for å føre tilsyn med barnehagene.
 • Et fritt og uavhengig tilsyn vil ha legitimitet i hele barnehagesektoren og sikre at alle kommunale og private barnehager drifter i henhold til de lover og forskrifter som gjelder. Et uavhengig økonomisk tilsyn er i så henseende en god begynnelse.
 • Et nasjonalt økonomisk tilsyn bør også ha ansvaret for å føre tilsyn med kommunenes beregninger av tilskudd til private barnehager.