Close

Tilsyn i barnehagesektoren

Tilsyn på 1-2-3

 1. Kommunen er tilsynsmyndighet både overfor kommunale og private barnehager.
 2. Andelen barnehager det blir ført tilsyn med er mer enn halvert de ti siste årene.
 3. Halvparten av alle kommuner førte ikke tilsyn med noen barnehager i 2022.

Omfattende lov- og regelverk

Kommunen er tilsynsmyndighet etter barnehageloven og skal kontrollere at kommunale og private barnehager driver i henhold til barnehageloven med underliggende regelverk. Barnehagedriften reguleres av flere lovverk, hvor kommunen også er gitt tilsynsmyndighet. Sentrale regler er å finne i:

Tilsynsmyndigheten kan enten føre skriftlig tilsyn, stedlig tilsyn eller begge deler. Et tilsyn kan enten være varslet eller uanmeldt.

Fra 2016 har Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) fått hjemmel til å føre tilsyn med barnehager i særlige tilfeller. Dette innebærer at foreldre kan be om at Statsforvalteren fører tilsyn dersom det viser seg at kommunenes tilsyn ikke fungerer etter intensjonen.

Kraftig reduksjon i antall tilsyn de senere år

 • Diagrammet under viser henholdsvis andelen og antallet private og kommunale barnehager som rapporterer at de har hatt stedlig og/eller skriftlig tilsyn.
 • Statistikken inneholder bare ordinære barnehager.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Halvparten av kommunene førte ikke tilsyn

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser blant annet følgende:
 • Halvparten av alle kommuner førte ikke tilsyn med noen kommunale eller private barnehager i 2022.
 • Andelen kommuner som ikke har ført tilsyn med noen barnehager har økt de senere årene.

Økonomisk tilsyn slik reguleres økonomiske disposisjoner i private barnehager

 • Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager reguleres av §21-23 (kapittel V) i barnehageloven og av økonomiforskriften til barnehageloven.
 • Barnehageloven § 23 lyder:
  Barnehagen skal bare dekke kostnader som direkte gjelder godkjent drift av barnehagen.
  – Barnehagen skal ikke overfor eieren, eierens nærstående eller selskap i samme konsern som eier foreta transaksjoner og dekke kostnader på vilkår eller med beløp som avviker fra eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter.
  – Barnehagen skal ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager.
  – Barnehagen skal kunne dokumentere at offentlige tilskudd og foreldrebetaling er brukt i samsvar med denne paragrafen.
  – Departementet kan gi forskrift om regnskap, revisjon og rapportering.
 • Alle private barnehager rapporterer hvert år inn et revidert resultatregnskap til BASIL slik at tilsynsmyndigheten skal ha grunnlag for å vurdere å iverksette økonomisk tilsyn.

Utdanningsdirektoratet fører økonomisk tilsyn med private barnehager

 
 • Fra 1. januar 2022 fører Utdanningsdirektoratet økonomisk tilsyn med private barnehager. Tidligere var dette kommunenes ansvar.
 • I et økonomisk tilsyn kontrollerer tilsynsmyndigheten om barnehagen bruker tilskudd og foreldrebetaling i henhold til bestemmelsene i barnehageloven og om kostnader blir kostnadsført riktig i regnskapet.
 • Dersom et tilsyn avdekker at barnehager har brukt penger i strid med bestemmelsene i barnehageloven, kan tilsynsmyndigheten fatte vedtak om at tilskudd skal tilbakebetales.
 • I 2022 hadde Utdanningsdirektoratets tilsynsorgan opprettet 126 tilsynssaker der man hadde kommet til en foreløpig rapport eller lenger.
 • I 14 saker mener tilsynsorganet at det er grunn til å kreve tilbakebetaling av totalt 22,6 millioner kroner i offentlige tilskudd. Én av disse sakene er avsluttet. Flere av de andre er gjenstand for ulike klageprosesser.

Tilsyn med kommunene som barnehagemyndighet

 • Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) fører tilsyn med hvordan kommunene oppfyller sin rolle som barnehagemyndighet.
 • Tilsynet skal bidra til å sikre at barn får et godt og likeverdig barnehagetilbud.
 • I et stort flertall av tilsynene avdekker Statsforvalteren brudd på regelverket.
 • Utdanningsdirektoratet skriver: «Et fellestrekk i tilsynene fra 2020, er at kommunene må bli bedre til å ivareta barnets beste og barnets rett til å bli hørt i saksbehandlingen sin. Vi ser at kommunene må bli bedre til å sørge for at enkeltvedtakene oppfyller krav til enkeltvedtak i forvaltningsloven. Mange enkeltvedtak mangler informasjon om klagerett, klagefrist, klageinstans, hvem klagen skal sendes til og en beskrivelse av både det rettslige og faktiske grunnlaget som er lagt til grunn for vedtaket.»
 • Stortinget har fra og med juli 2022 gitt statsforvalteren hjemmel til å føre tilsyn med om kommunene overholder sine plikter som barnehagemyndighet, knyttet til det å likebehandle private og kommunale barnehager, samt å skille rollen som barnehagemyndighet fra rollen som barnehageeier.

   

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Mange kommuner mangler kapasitet og kompetanse

 • Ifølge en rapport utarbeidet av Agenda Kaupang på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet ble det ført økonomisk tilsyn med private barnehager i 17 av 278 spurte kommuner i perioden 2013-2017.
 • I rapporten oppgir kommunene variabel grad av kapasitet og kompetanse til å føre tilsyn (se diagrammer): Én av tre kommuner oppgir at de har kompetanse til å kontrollere bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Én av åtte kommuner oppgir at de har kapasitet til å føre slikt tilsyn.
 • Analysen viser at det er de største kommunene som i størst grad vurderer å ha tilstrekkelig kompetanse til å kontrollere de private barnehagenes bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.

Kilde: Agenda Kaupang – Kartlegging av kommunenes erfaringer med å praktisere regelverket om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager.

Kilde: Agenda Kaupang – Kartlegging av kommunenes erfaringer med å praktisere regelverket om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager.

PBL mener

 • Alle barn har krav på å få gå i en god barnehage. Derfor er det viktig at det føres tilsyn med virksomheten i alle barnehager.
 • Det er viktig både for kvaliteten i barnehagetilbudet og for omdømmet til sektoren at offentlige tilskudd og foreldrebetaling brukes i samsvar med barnehagelovens regler. For at eventuell feil bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal avdekkes, er det viktig at det føres økonomisk tilsyn med private barnehager.
 • Ettersom kommunen både er barnehageeier og barnehagemyndighet, og kompetansen/ressursene i kommunene varierer sterkt, bør en uavhengig part med høy kompetanse ha ansvaret for å føre tilsyn med barnehagene.
 • Et fritt og uavhengig tilsyn vil ha legitimitet i hele barnehagesektoren og sikre at alle kommunale og private barnehager drifter i henhold til de lover og forskrifter som gjelder. Et uavhengig økonomisk tilsyn er i så henseende en god begynnelse.
 • Et nasjonalt økonomisk tilsyn bør også ha ansvaret for å føre tilsyn med kommunenes beregninger av tilskudd til private barnehager.