Tilsyn i barnehagesektoren

Tilsyn på 1-2-3

  1. Kommunen er tilsynsmyndighet både overfor kommunale og private barnehager.
  2. Andelen barnehager det blir ført tilsyn med er mer enn halvert de ti siste årene.
  3. Hvert år fører halvparten av alle kommuner ikke tilsyn med noen barnehager.

Omfattende lov- og regelverk

Kommunen er tilsynsmyndighet etter barnehageloven og skal kontrollere at kommunale og private barnehager driver i henhold til barnehageloven med underliggende regelverk. Barnehagedriften reguleres av flere lovverk, hvor kommunen også er gitt tilsynsmyndighet. Sentrale regler er å finne i:

Tilsynsmyndigheten kan enten føre skriftlig tilsyn, stedlig tilsyn eller begge deler. Et tilsyn kan enten være varslet eller uanmeldt.Fra 2016 har Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) fått hjemmel til å føre tilsyn med barnehager i særlige tilfeller. Dette innebærer at foreldre kan be om at Statsforvalteren fører tilsyn dersom det viser seg at kommunenes tilsyn ikke fungerer etter intensjonen.

Kraftig reduksjon i antall tilsyn de senere år

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Halvparten av kommunene førte ikke tilsyn

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser blant annet følgende:

Økonomisk tilsyn – slik reguleres økonomiske disposisjoner i private barnehager​

Utdanningsdirektoratet fører økonomisk tilsyn med private barnehager​

Tilsyn med kommunene som barnehagemyndighet

Tilsyn med kommunenes håndtering av ulike roller

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Mange kommuner mangler kapasitet og kompetanse​

Kilde: Agenda Kaupang - Kartlegging av kommunenes erfaringer med å praktisere regelverket om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager.

Kilde: Agenda Kaupang - Kartlegging av kommunenes erfaringer med å praktisere regelverket om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager.

PBL mener

  • Alle barn har krav på å få gå i en god barnehage. Derfor er det viktig at det føres tilsyn med virksomheten i alle barnehager.
  • Det er viktig både for kvaliteten i barnehagetilbudet og for omdømmet til sektoren at offentlige tilskudd og foreldrebetaling brukes i samsvar med barnehagelovens regler. For at eventuell feil bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal avdekkes, er det viktig at det føres økonomisk tilsyn med private barnehager.
  • Ettersom kommunen både er barnehageeier og barnehagemyndighet, og kompetansen/ressursene i kommunene varierer sterkt, bør en uavhengig part med høy kompetanse ha ansvaret for å føre tilsyn med barnehagene.
  • Et fritt og uavhengig tilsyn vil ha legitimitet i hele barnehagesektoren og sikre at alle kommunale og private barnehager drifter i henhold til de lover og forskrifter som gjelder. Et uavhengig økonomisk tilsyn er i så henseende en god begynnelse.
  • Et nasjonalt økonomisk tilsyn bør også ha ansvaret for å føre tilsyn med kommunenes beregninger av tilskudd til private barnehager.