Tilskudd i barnehagesektoren

Barn som balanserer.

Tilskudd på 1-2-3

  1. Tilskuddene til private barnehager baseres delvis på faktiske kostnader i kommunale barnehager i hjemkommunen, delvis på bakgrunn av beregninger av gjennomsnittskostnader i private barnehager, og delvis på bakgrunn av estimater og sjablonger.
  2. Det skiller mer enn 100.000 kroner per barn (under 3 år) i driftstilskudd mellom kommunene som bruker minst og mest på barnehage.
  3. Ulikt tilskuddsnivå gir private barnehager i ulike kommuner vidt forskjellige forutsetninger for å oppfylle nasjonale krav.

Offentlig finansiering av kommunale og private barnehager

Store variasjoner fra kommune til kommune

Driftstilskuddet til private barnehager varierer med mer enn 100.000 kroner per barn per år fra kommunen med høyest til kommunen med lavest sats.

Tilskuddene varierer ikke bare fra kommune til kommune, men kan også variere mye fra år til år i samme kommune.

Alle barnehager i Norge skal oppfylle samme krav til kvalitet, de følger den samme rammeplanen og de samme pedagog- og bemanningsnormer.

Store variasjoner i tilskuddet påvirker den enkelte barnehages forutsetninger for å gi et tilbud med høy kvalitet.

Satser, driftstilskudd per barn (0-2 år) i private barnehager

Driftstilskudd til private barnehager i din kommune

Kilde: Kommunenes satsberegninger, innhentet av PBL.

Tilskudd – over eller under gjennomsnittet?​

Kilde: Kommunenes satsberegninger, innhentet av PBL.

Slik varierer tilskuddssatsene

Merk at det fra august 2023 ble gratis barnehage i Nord-Troms og Finnmark og at det blir redusert foreldrebetaling i en rekke distriktskommuner fra august 2024. Dette vil påvirke tilskuddssatsene i disse kommunene. Tilskuddssatser fra kommuner med ulik foreldrebetaling blir derfor ikke helt sammenlignbare.

I årene 2022 og 2023 var tilskuddssatsene differensiert mellom konsern og enkeltstående barnehager. I grafen vises nivå for konsern da alle fra 2024 får beregnet pensjonstilskudd med 10 prosent sjablong. I kommuner uten konsern er tilskuddssatsene til enkeltstående for disse to årene blitt forholdsmessig omregnet til konsernsatser for å være mest mulig sammenlignbare med andre kommuner.

Kilde: Kommunenes satsberegninger, innhentet av PBL.

Mange kommuner gjør feil ved beregning av tilskuddssatser

Kilde: PBL

Mer om de ulike tilskuddselementene​

Driftstilskudd
Kapitaltilskudd

Kapitaltilskudd

PBL mener

  • Alle barn fortjener å få gå i en god barnehage. Det er urimelig forskjellsbehandling når barn i én kommune går i barnehager med vesentlig dårligere forutsetninger for å levere et barnehagetilbud med høy kvalitet, enn barn i en annen kommune.
  • Alle barnehager må oppfylle de samme kravene som stilles i barnehageloven, rammeplanen, pedagognormen og bemanningsnormen. Da bør de også ha likeverdige rammevilkår og like forutsetninger for å oppfylle nasjonale kvalitetskrav.
  • Systemet for finansiering av private barnehager må endres. Dagens system gir kommunene insentiver til å kutte i kvaliteten i barnehagene.
  • Sektoren trenger et nytt finansieringssystem som belønner satsing på kvalitet – og som kan gi avkortning i tilskuddene til barnehager som ikke oppfyller nasjonale og lokale krav/normer eller ikke kan dokumentere gode lønns- og pensjonsbetingelser for ansatte.