Close

Tilskudd i barnehagesektoren

Tilskudd på 1-2-3

 1. Tilskuddene til private barnehager baseres delvis på faktiske kostnader i kommunale barnehager i hjemkommunen, delvis på bakgrunn av beregninger av gjennomsnittskostnader i private barnehager, og delvis på bakgrunn av estimater og sjablonger.
 2. Det skiller mer enn 100.000 kroner per barn (under 3 år) i driftstilskudd mellom kommunene som bruker minst og mest på barnehage.
 3. Ulikt tilskuddsnivå gir private barnehager i ulike kommuner vidt forskjellige forutsetninger for å oppfylle nasjonale krav.

Offentlig finansiering av kommunale og private barnehager

 • Drift av private og kommunale barnehager finansieres av foreldrebetaling og offentlige overføringer/tilskudd.
 • Kommunale barnehager får offentlige overføringer over kommunens budsjett. Private barnehager får de offentlige overføringene gjennom tilskudd fra hjemkommunen.
 • Private barnehager får et driftstilskudd og et kapitaltilskudd. Barnehagene får tilskudd for det antall små (0-2 år) og store (3-6 år) barn som har plass i barnehagen.
 • Driftstilskuddet bygger delvis på kostnader i kommunale barnehager i hjemkommunen to år i forveien, og delvis på sjablonger og estimater.
 • Kapitaltilskuddet er et gitt kronebeløp per barnehageplass og skal i teorien dekke barnehagens rente- og avskrivningskostnader. Tilskuddet avtar i takt med barnehagebyggenes alder.
 • Pensjonskostnadene i kommunale barnehager (henholdsvis 18 og 14 prosent av lønnsgrunnlaget i 2019 og 2020) inngår ikke i beregningsgrunnlaget for driftstilskudd til private barnehager.
 • I stedet får private barnehager får, som en integrert del av driftstilskuddet, et pensjonspåslag. Dette var frem til 2022 på 13 prosent av lønnskostnadene i de kommunale barnehagene i hjemkommunen. Pensjonspåslaget ble da vedtatt redusert til 10 prosent, men barnehager som ikke inngår i et konsern fikk denne reduksjonen gradvis i form av en nedtrapping over tre år (12 prosent i 2022, 11 prosent i 2023 og 10 prosent i 2024).
 • I kommuner med redusert eller ingen foreldrebetaling, vil private barnehager på kompensasjon for inntektsbortfallet krone for krone i form av høyere driftstilskudd. Dermed blir det vanskelig å sammenligne tilskuddssatser i to kommuner med ulik foreldrebetaling.
 • Private barnehager får, som en integrert del av driftstilskuddet, et administrasjonspåslag på 4,3 prosent av gjennomsnittlige driftskostnader i kommunale barnehager i hjemkommunen. Dette skal ifølge et estimat dekke administrative felleskostnader som ikke inngår i beregningsgrunnlaget i de kommunale barnehagene.
 • Verken pensjonspåslaget, administrasjonspåslaget eller kapitaltilskuddet er tenkt nøyaktig å skulle dekke de reelle kostnadene i den enkelte barnehage fra år til år. Men i sum er tilskuddet til private barnehager ment å gi mest mulig korrekt dekning over tid.
 • I snitt dekket offentlige tilskudd 86 prosent av kostnadene i private barnehager i 2021. (Kilde: SSB)
 • Se også Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

Store variasjoner fra kommune til kommune

Driftstilskuddet til private barnehager varierer med mer enn 100.000 kroner per barn per år fra kommunen med høyest til kommunen med lavest sats.

 

Tilskuddene varierer ikke bare fra kommune til kommune, men kan også variere mye fra år til år i samme kommune.

 

Alle barnehager i Norge skal oppfylle samme krav til kvalitet, de følger den samme rammeplanen og de samme pedagog- og bemanningsnormer.

 

Store variasjoner i tilskuddet påvirker den enkelte barnehages forutsetninger for å gi et tilbud med høy kvalitet. 

Satser, driftstilskudd per barn (0-2 år) i private barnehager

 • Kommunene beregner egne satser for små (0-2 år) og store (3-6 år) barn.
 • På grunn av høyere krav til grunnbemanning og pedagogtetthet for de yngste barna, er driftstilskuddssatsene for disse barna høyere.
 • Grafen nedenfor viser driftstilskuddssatsene (per barn, 0-2 år) i landets kommuner.
 • Du kan velge om du skal se grafen for kommuner med full foreldrebetaling, redusert foreldrebetaling og ingen foreldrebetaling.

Driftstilskudd til private barnehager i din kommune

 • Velg kommune for å se driftstilskuddssatsene i enkeltkommuner. For å sammenligne mellom kommuner, kan du velge flere kommuner.
 • Du kan også sammenligne kommuner i samme kommunegruppe eller kommuner i samme arbeidsgiveravgiftssone.
 • Enkelte tilskuddsvedtak er gjenstand for klageprosesser. Endringer vil kunne komme, og satser blir da oppdatert fortløpende.
 • Merk at det i 2022 og 2023 er ulike driftstilskuddssatser for barnehager avhengig av om de inngår i et konsern eller ikke. I dette diagrammet har vi brukt satsene for barnehager i konsern. 

Kilde: Kommunenes satsberegninger, innhentet av PBL.

For å vise dataene i tabellform, høyreklikk på diagrammet.

 • Sjekk hvordan driftstilskuddet per barn i private barnehager i din kommune er sammenlignet med landsgjennomsnittet.
 • Du kan også sammenligne kommuner med samme foreldrebetaling, kommuner i samme kommunegruppe eller kommuner i samme arbeidsgiveravgiftssone.
 • Merk at det i 2022 og 2023 er ulike driftstilskuddssatser for barnehager avhengig av om de inngår i et konsern eller ikke. I dette diagrammet har vi brukt satsene for barnehager i konsern.

Kilde: Kommunenes satsberegninger, innhentet av PBL.

For eksportering av data og andre valg, høyreklikk på diagrammet.

Merk at det fra august 2023 ble gratis barnehage i Nord-Troms og Finnmark og at det blir redusert foreldrebetaling i en rekke distriktskommuner fra august 2024. Dette vil påvirke tilskuddssatsene i disse kommunene. Tilskuddssatser fra kommuner med ulik foreldrebetaling blir derfor ikke helt sammenlignbare.

Slik varierer tilskuddssatsene

 • Diagrammet nedenfor viser hvor mange kommuner som har driftstilskuddssatser innenfor gitte nivåintervaller.
 • En forskjell i driftstilskudd på 30.000 kroner per barn (0-2 år), vil utgjøre en million kroner i årlig driftstilskudd for en barnehage med 18 små og 32 store barn. 

Kilde: Kommunenes satsberegninger, innhentet av PBL.

Mange kommuner gjør feil ved beregning av tilskuddssatser

 • PBL får hvert år inn vedtak om tilskuddsberegning i kommunene der PBL har medlemsbarnehager. Grunnlaget og beregningene blir deretter kontrollert.
 • Hvert år påpeker PBL feil i beregningene til 40-60 prosent av kommunene.
 • For tilskuddsårene 2018-2022 har PBLs kontroller medført flytting av totalt nærmere 500 millioner kroner.

Kilde: PBL

Se oversikt over pedagogtetthet, bemanning og tilskudd i hele Norge

 • Hvordan er sammenhengen mellom tilskuddsnivå og bemanning i kommunene?
 • Se rangert liste med pedagogtetthet, pedagogandel, grunnbemanning og i alle kommuner med private barnehager. 

Mer om de ulike tilskuddselementene

 • Driftstilskuddene til en privat barnehage beregnes med utgangspunkt i faktiske kostnader to år i forveien i kommunale barnehager i hjemkommunen. Kommuner som fastsetter egne satser, skal indeksregulere tilskuddsgrunnlaget med kommunal deflator. Dette for at lønns- og prisstigning ikke skal stå i veien for prinsippet om likebehandling.
 • Private barnehager får, som en integrert del av driftstilskuddet, et pensjonspåslag på 10 prosent (enkeltstående barnehager/barnehager i konsern) av lønnskostnadene i de kommunale barnehagene i hjemkommunen.
 • Private barnehager får, som en integrert del av driftstilskuddet, et administrasjonspåslag på 4,3 prosent av gjennomsnittlige driftskostnader i kommunale barnehager i hjemkommunen. Dette skal ifølge et estimat dekke barnehagenes andel av administrative felleskostnader som ikke inngår i beregningsgrunnlaget i de kommunale barnehagene.
 • På grunn av ulikt kostnadsnivå i kommunale barnehager i ulike kommuner, skiller det opptil 100.000 kroner fra kommune til kommune i hvor mye private barnehager får i årlig driftstilskudd for et barn (0-2 år).
 • Private barnehager i kommuner uten kommunale barnehager får tilskudd basert på nasjonale satser, fastsatt av Utdanningsdirektoratet. Nasjonale satser bygger på et gjennomsnitt av kostnader i kommunale barnehager i hele landet. For 2024 er nasjonal sats 287.500/145.000 kroner for barn under/over tre år i kommuner med full foreldrebetaling. Kommuner med redusert eller ingen foreldrebetaling har nasjonale satser på henholdsvis 290.000 og 315.500 kroner (0-2 år) og 148.000/173.600 kroner (3-6 år).
 • Private barnehager får tilskudd som skal dekke rente- og avskrivningskostnader. Satsene er fastsatt av Utdanningsdirektoratet etter beregninger foretatt av Telemarksforsking.
 • Satsene baserer seg på tall fra Husbanken som viser gjennomsnittlige anskaffelseskostnader av i all hovedsak private barnehager, samt effektiv tiårig fast rente i Husbanken.
 • Tilskuddssatsene betales per heltidsplass (0-6 år) og avtar med barnehagebyggenes alder, beregnet ut fra barnehagens godkjenningsår. I 2023 er de «nyeste» barnehagene godkjent i perioden 2021-2023. De «nest nyeste» er godkjent i perioden 2018-2020, de «nest eldste» er godkjent i perioden 2015-2017, mens de «eldste» barnehagene er godkjent i 2014 eller tidligere.
 • Diagrammet under viser utviklingen i satsene fra 2016 og frem til i dag.

 • Alle barn fortjener å få gå i en god barnehage. Det er urimelig forskjellsbehandling når barn i én kommune går i barnehager med vesentlig dårligere forutsetninger for å levere et barnehagetilbud med høy kvalitet, enn barn i en annen kommune.
 • Alle barnehager må oppfylle de samme kravene som stilles i barnehageloven, rammeplanen, pedagognormen og bemanningsnormen. Da bør de også ha likeverdige rammevilkår og like forutsetninger for å oppfylle nasjonale kvalitetskrav.
 • Systemet for finansiering av private barnehager må endres. Dagens system gir kommunene insentiver til å kutte i kvaliteten i barnehagene.
 • Sektoren trenger et nytt finansieringssystem som belønner satsing på kvalitet – og som kan gi avkortning i tilskuddene til barnehager som ikke oppfyller nasjonale og lokale krav/normer eller ikke kan dokumentere gode lønns- og pensjonsbetingelser for ansatte.