Close

Sykefravær og arbeidsvilkår i barnehagesektoren

Sykefravær og arbeidsvilkår på 1-2-3

 1. Siden 2012 har det legemeldte sykefraværet vært systematisk lavere i private enn i offentlige barnehager.
 2. På det meste har forskjellen mellom legemeldt sykefravær i offentlige og private barnehager vært 1,6 prosentpoeng på landsbasis.
 3. I en OECD-rapport fra 2019 om arbeidshverdagen i norske barnehager oppgir 97 prosent av de ansatte at de alt i alt er fornøyde med jobben sin.

Legemeldt sykefravær i offentlige og private barnehager

 • Sykefraværet i norske kommunale barnehager koster arbeidsgiver og Nav anslagsvis 2,7 milliarder kroner i året, ifølge KS (2019).
 • Ettersom det ikke finnes noe samlet oversikt over egenmeldt sykefravær i private barnehager, foreligger det ikke noe tall som viser hvor mye sykefraværet i sektoren totalt koster samfunnet. 
 • Diagrammet viser kvartalstall for legemeldt sykefravær i offentlige og private barnehager.

Kilde: SSB – Legemeldt sykefravær i barnehagesektoren.

NB! Data til og med 2017 K4 er feriekorrigert, mens data fra og med 2018 K1 ikke er feriekorrigert.

Sykefraværet i ditt fylke

 • Diagrammet under viser legemeldt sykefravær i offentlige og private barnehager brutt ned på fylkesnivå.
 • I fylker med relativt få barnehageansatte vil tallene ofte sprike mer enn i fylker med relativt mange barnehageansatte.

Kilde: SSB – Legemeldt sykefravær i barnehagesektoren.

NB! Data til og med 2017 K4 er feriekorrigert, mens data fra og med 2018 K1 ikke er feriekorrigert.

 

Sykefravær i din kommune

 • Diagrammet under viser legemeldt sykefravær i offentlige og private barnehager brutt ned på kommunenivå.
 • Mangler din kommune? Av personvernhensyn er bare kommuner med minst fire ordinære private og minst fire ordinære offentlige barnehager med i oversikten.
 • Ansatte er i denne sammenhengen registrert på kommunen der de er registrert i Folkeregisteret, ikke nødvendigvis i kommunen de arbeider. 
 • I kommuner med relativt få barnehager vil det, spesielt i et kort perspektiv, ofte være større variasjon i sykefraværstallene enn i kommuner med relativt mange barnehager.
 • Alle data i dette diagrammet er feriekorrigerte.

Kilde: SSB – Legemeldt sykefravær i barnehagesektoren.

Sykefravær etter stillingstittel

 • I diagrammet nedenfor kan du se forskjellene i legemeldt sykefravær fordelt på de største yrkesgruppene i barnehagene.

Kilde: SSB – Legemeldt sykefravær i barnehagesektoren.

NB! Data til og med 2017 K4 er feriekorrigert, mens data fra og med 2018 K1 ikke er feriekorrigert.

 

OECD-rapport: Ansatte i barnehagen er fornøyde med jobben sin

 • OECDs Talis Starting Strong Survey er en internasjonal undersøkelse blant ansatte og styrere i barnehagen. Den ble publisert i 2019. Det er første gang OECD gjennomfører en undersøkelse blant barnehageansatte.
 • I en kortrapport som gjengir hovedfunnene fra OECDs første hovedrapport, kommer blant annet følgende frem om arbeidsvilkårene i norske barnehager:
  * 97 prosent av de ansatte svarer at de alt i alt er fornøyde med jobben.
  * 88 prosent av de som jobber i norske barnehager, er ansatt i fast stilling.
  * Sammenlignet med andre land, tyder resultatene på at andelen som årlig slutter i barnehagene (turnover) i Norge, er lav.
  * 94 prosent av de ansatte oppgir å ha deltatt i faglig utvikling de siste 12 månedene.
  * Mer enn 90 prosent oppgir at de ville anbefale den barnehagen de jobber i som et godt sted å arbeide.
 • I 2024 vil en ny Talis Starting Strong-undersøkelse gjennomføres.

PBL mener

 • Sykefraværet i barnehagesektoren er for høyt, og både barna, den enkelte ansatte, arbeidsgiver og samfunnet er tjent med at sykefraværet går ned.
 • God, engasjert og tilstedeværende ledelse er avgjørende for å få ned sykefraværet.
 • Lavere sykefravær i private enn kommunale barnehager står i kontrast til påstander om at ansatte i private barnehager har dårligere arbeidsvilkår enn ansatte i kommunale barnehager.