Close

Sykefravær i barnehagesektoren

Sykefravær på 1-2-3

 1. Siden 3. kvartal 2012 har det legemeldte sykefraværet vært systematisk lavere i private enn i offentlige barnehager.
 2. På det meste har forskjellen mellom legemeldt sykefravær i offentlige og private barnehager vært 1,3 prosentpoeng på landsbasis.
 3. Sykefraværet i norske kommunale barnehager koster arbeidsgiver og staten (Nav) anslagsvis 2,7 milliarder kroner i året, ifølge KS.

Legemeldt sykefravær i offentlige og private barnehager

 • Sykefraværet i norske kommunale barnehager koster arbeidsgiver og Nav anslagsvis 2,7 milliarder kroner i året, ifølge KS.
 • Ettersom det ikke finnes noe samlet oversikt over egenmeldt sykefravær i private barnehager, foreligger det ikke noe tall som viser hvor mye sykefraværet i sektoren totalt koster samfunnet. 
 • Diagrammet viser kvartalstall for legemeldt sykefravær i offentlige og private barnehager.
 • Du kan scrolle mot venstre for å se tall tilbake til 2011.

Kilde: SSB – Legemeldt sykefravær i barnehagesektoren.

NB! Data til og med 2017 K4 er feriekorrigert, mens data fra og med 2018 K1 ikke er feriekorrigert.

For eksportering av data og andre valg, høyreklikk på diagrammet.

Sykefraværet i ditt fylke

 • Diagrammet under viser legemeldt sykefravær i offentlige og private barnehager brutt ned på fylkesnivå.
 • I fylker med relativt få barnehager vil tallene sprike mer enn i fylker med relativt mange barnehager.
 • Velger du flere fylker, vil du få gjennomsnittet av disse fylkene. Merk at det er flere ansatte i noen fylker enn i andre og at et gjennomsnitt av to fylker ikke vil gi et korrekt bilde av sykefraværet i disse fylkene samlet.
 • Du kan scrolle mot venstre for å se tall tilbake til 2011.

Kilde: SSB – Legemeldt sykefravær i barnehagesektoren.

NB! Data til og med 2017 K4 er feriekorrigert, mens data fra og med 2018 K1 ikke er feriekorrigert.

For eksportering av data og andre valg, høyreklikk på diagrammet.

Sykefravær i ett fylke målt opp mot landsgjennomsnittet

 • I diagrammet nedenfor kan du måle det legemeldte sykefraværet i barnehagene i ditt fylke mot landsgjennomsnittet.
 • Du kan scrolle mot venstre for å se tallene bakover i tid.

Kilde: SSB – Legemeldt sykefravær i barnehagesektoren.

NB! Data til og med 2017 K4 er feriekorrigert, mens data fra og med 2018 K1 ikke er feriekorrigert.

For eksportering av data og andre valg, høyreklikk på diagrammet.

Sykefravær i din kommune

 • Diagrammet under viser legemeldt sykefravær i offentlige og private barnehager brutt ned på kommunenivå.
 • Mangler din kommune? Av personvernhensyn er bare kommuner med minst fire ordinære private og minst fire ordinære offentlige barnehager med i oversikten.
 • Ansatte er i denne sammenhengen registrert på kommunen der de er registrert i Folkeregisteret, ikke nødvendigvis i kommunen de arbeider. 
 • I kommuner med relativt få barnehager vil det, spesielt i et kort perspektiv, ofte være større variasjon i sykefraværstallene enn i kommuner med relativt mange barnehager.
 • Alle data i dette diagrammet er feriekorrigerte.

Kilde: SSB – Legemeldt sykefravær i barnehagesektoren.

Sykefravær etter stillingstittel

 • I diagrammet nedenfor kan du se forskjellene i legemeldt sykefravær fordelt på de største yrkesgruppene i barnehagene.
 • Du kan scrolle mot venstre for å se tall tilbake til 2011.

Kilde: SSB – Legemeldt sykefravær i barnehagesektoren.

NB! Data til og med 2017 K4 er feriekorrigert, mens data fra og med 2018 K1 ikke er feriekorrigert.

For eksportering av data og andre valg, høyreklikk på diagrammet.

PBL mener

 • Sykefraværet i barnehagesektoren er for høyt, og både den enkelte ansatte, arbeidsgiver og samfunnet er tjent med at sykefraværet går ned.
 • God, engasjert og tilstedeværende ledelse er avgjørende for å få ned sykefraværet.
 • Lavere sykefravær i private enn kommunale barnehager står i skarp kontrast til påstander fra enkelte om at ansatte i private barnehager har dårligere arbeidsvilkår enn ansatte i kommunale barnehager.