Close

Pensjonskostnadene i en ytelsespensjonsordning

Pensjonskostnadene stiger gjennom yrkeskarrieren

Pensjonskostnadene i en barnehage vil over år variere mye og har sammenheng med sammensetningen av ansattgruppen.

 

  • Tabellen nedenfor er en teoretisk fremstilling av pensjonskostnadene i perioden 1997-2020 for fire eksempelansatte i en barnehage med PBLs ytelsespensjon.
  • De fire eksempelansatte ble ansatt 1. januar 1997 og var da 25 år gamle.
  • I forutsetningen ligger en årlig lønnsøkning på 3 % og stabile renter.
  • Illustrasjonen viser bare alderspensjon. Tilleggsdekninger (uførepensjon, samboer-/ektefellepensjon og barnepensjon) er ikke med i regnestykkene.
  • I en innskuddsbasert tjenestepensjonsordning er andelen av lønnen som spares til alderspensjon konstant. Fremstillingen under er derfor ikke relevant for ansatte med PBLs nye hybridpensjon.

Kilde: Storebrand

Slik påvirkes pensjonskostnadene i en ytelsespensjonsordning

Lønn/lønnsvekst

Dersom pensjonsutbetalingen skal utgjøre en gitt prosent av sluttlønn, vil det du sparer når lønnen er lavere, ikke dekke utbetalingene for fremtidig lønnsvekst. Derfor vil pensjonskostnaden per tjente krone stige etterhvert som arbeidstakerens lønn stiger.

 

Den ansattes alder

Pensjonsforsikringens premie blir høyere jo eldre arbeidstakeren er.

 

Kjønn

Statistisk sett lever kvinner lenger enn menn. Derfor vil en livsvarig pensjon uten levealdersjustering bli litt dyrere for kvinnelige enn for mannlige arbeidstakere.

 

Forventet levealder

Dersom forventet levealder øker, vil kravet til premiereserve øke. Dermed øker også kostnaden.

 

Rentenivå

Dersom rentenivået går ned, vil pensjonssparingen gi lavere avkastning. Dermed vil premien øke for at ansatte skal nå ønsket pensjonsutbetaling. En tommelfingerregel er at ett prosentpoeng lavere beregningsrente gir 10 prosent høyere premie.