Pensjonskostnadene i en ytelses-pensjonsordning

Pensjonskostnadene stiger gjennom yrkeskarrieren

Pensjonskostnadene i en barnehage vil over år variere mye og har sammenheng med sammensetningen av ansattgruppen.

Type image caption here (optional)

Slik påvirkes pensjonskostnadene i en ytelsespensjonsordning

Lønn/lønnsvekst

Dersom pensjonsutbetalingen skal utgjøre en gitt prosent av sluttlønn, vil det du sparer når lønnen er lavere, ikke dekke utbetalingene for fremtidig lønnsvekst. Derfor vil pensjonskostnaden per tjente krone stige etterhvert som arbeidstakerens lønn stiger.

Den ansattes alder

Pensjonsforsikringens premie blir høyere jo eldre arbeidstakeren er.

Kjønn

Statistisk sett lever kvinner lenger enn menn. Derfor vil en livsvarig pensjon uten levealdersjustering bli litt dyrere for kvinnelige enn for mannlige arbeidstakere.

Forventet levealder

Dersom forventet levealder øker, vil kravet til premiereserve øke. Dermed øker også kostnaden.

Rentenivå

Dersom rentenivået går ned, vil pensjonssparingen gi lavere avkastning. Dermed vil premien øke for at ansatte skal nå ønsket pensjonsutbetaling. En tommelfingerregel er at ett prosentpoeng lavere beregningsrente gir 10 prosent høyere premie.