Close

Mangfold og eierskap

Omtrent like mange barn går i private som i kommunale barnehager. Den største private aktøren eier omtrent fire prosent av barnehagene i Norge. Her kan du lese mer om mangfold i eierskap og innhold i sektoren.

Mangfold og eierskap på 1-2-3

 • Cirka 280.000 barn går i barnehage i Norge. Dette er 91,8 prosent av alle barn i alderen 1-5 år. Disse er omtrent likt fordelt mellom private og kommunale barnehager.
 • 6 av 10 private barnehager er enkeltstående. De fem største aktørene på barnehagedrift i Norge er Oslo kommune, Læringsverkstedet, FUS (Trygge Barnehager AS), Trondheim kommune og Espira.
 • 1.101 private barnehager og 410 kommunale barnehager er registrert i Utdanningsdirektoratet med en pedagogisk profil.

Antall private og kommunale barnehager

 • I 2001 gikk mindre enn fire av ti barn mellom ett og to år i barnehage.
 • I 2010 gikk åtte av ti barn mellom ett og to år i barnehage.
 • Private barnehager sto for den største delen av utbygging mot full barnehagedekning i årene etter barnehageforliket i 2003.
 • Cirka 280.000 barn går i 2.695 kommunale og 3.079 private barnehager (inkludert familiebarnehager) i Norge (15.12.2018).

Antall private og kommunale barnehager pr. kommune

Dersom barns lovfestede rett til barnehageplass i hjemkommunen er oppfylt, kan kommunen avslå søknader om driftstilskudd fra nye private barnehager – selv om en privat barnehage uansett ikke får tilskudd for flere plasser enn det antall barn som går der.

Det er derfor kommunens barnehagepolitikk og ikke nødvendigvis familienes prioriteringer, som avgjør hvor det blir etablert nye barnehager.

 • Fordelingen mellom kommunale og private barnehager varierer fra kommune til kommune.
 • Tallene i diagrammet nedenfor inkluderer familiebarnehager.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL – Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen

Antall barn i private og kommunale barnehager

 • I årene etter barnehageforliket er forskjellen mellom antall barn i kommunale og private barn blitt utjevnet.
 • På grunn av lavere fødselstall er antallet barn i barnehager gått ned de siste årene. Andelen barn under skolealder som går i barnehage er imidlertid høyere enn noen gang.
 • Tallene viser utvikling i antall barn i private og kommunale barnehager siden 2010.
 • Familiebarnehager er inkludert i statistikken.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL – Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen. I de offisielle tallene er det litt flere barn i private barnehager enn det vi opererer med her. Dette skyldes at Utdanningsdirektoratet legger fylkeskommunale og statlige barnehager i kategorien private. 

Antall barn i barnehage, kommunetall

 • Her kan du sjekke fordelingen av barn i henholdsvis kommunale og private barnehager i din kommune og kommunene i ditt fylke.
 • Tallene inkluderer familiebarnehager, åpne barnehager og barnehager med blandet driftsform.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL – Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen

 • Barnehager kan registrere pedagogisk profil i sin innrapportering til BASIL.
 • Friluftsbarnehager (inkludert barnehager med friluftsavdeling) er den profilen som oftest blir registrert.
 • Det er mulig å registrere inntil to profiler. 1.101 private barnehager har registrert 1.246 profiler. 410 kommunale barnehager har registrert 460 profiler.
 • Vil du se alle typer profiler, kan du scrolle fra venstre mot høyre i grafikken.
 • Du kan også velge kommune for å sjekke denne siden av barnehagemangfoldet der du bor.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL – Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen

 • Enkeltstående barnehager utgjør et flertall av de private barnehagene. Andelen har sunket fra 70 til 64 prosent i perioden 2013-2017.
 • Landets største private barnehagekonsern, Læringsverkstedet, eier cirka 4 prosent av alle ordinære barnehager i Norge.
 • Diagrammet nedenfor viser andel private barnehager som er enkeltstående eller i konsern. Størrelsen på konsernet som en barnehage inngår i, måles i antall barnehager.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL – Resultatregnskap fra private barnehager

Eierskap - de ti største private barnehagekonsernene

 • Læringsverkstedet: Randi Lauvland Sundby (50%) og Hans Jacob Sundby (50%)
 • FUS-barnehagene: Eli Sævareid (50%) og Sigurd Steen Aase (50%)
 • Espira: Academedia AB (100%)
 • Kanvas: Stiftelse
 • Norlandia Barnehagene: Roger Adolfsen (45%), Kristian Adolfsen (45%) og andre (10%)
 • NLM-barnehagene: Norsk Luthersk Misjonssamband (100%)
 • Kidsa: Roger Adolfsen (45%), Kristian Adolfsen (45%) og andre (10%)
 • Hoppensprett: Lise Kragset Furuseth (50%) og Paal Mogens Furuseth (50%)
 • Akasia: Bergen kirkelige fellesråd (100%)
 • Ulna: Atvexa AB (100%)

Kilde: Brønnøysundregistrene og PBL

Organisering av private barnehager - variert eierskap

 • Private barnehager har svært mange ulike organisasjonsformer. Vi har slått dem sammen i tre hovedgrupper: Selskaper, foreninger og stiftelser.
 • Forholdet mellom andel barnehager organisert som selskaper, foreninger og stiftelser har over tid vært relativt stabil.
 • Aksjeselskapene utgjør den største andelen av selskapene og representerer halvparten av de private barnehagene.
 • Hovedgruppen selskap består av følgende organisasjonsformer: Aksjeselskap, enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap, begrenset ansvar, delt ansvar, norskregistrert utenlandsk foretak og annet.
 • Hovedgruppen foreninger består av følgende organisasjonsformer: Samvirkeforetak, borettslag, lag og forening og kirkelig.
 • Familiebarnehager (488 stk i 2018) er inkludert i disse tallene. Disse er oftest organisert som selskap.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL

Barnehagestørrelse - ordinære barnehager

 • Det er flere barnehager med færre enn 50 barn enn barnehager med flere enn 50 barn i Norge.
 • Både blant private og kommunale barnehager er det blitt færre små og flere store barnehager siden 2010.
 • I snitt har kommunale barnehager 52,5 barn, mens private barnehager har 53,7 barn i snitt.
 • Det var 561 færre barnehager med mindre enn 50 barn i 2018 enn i 2010.
 • Det var 97 flere barnehager med mer enn 100 barn i 2018 enn i 2010.
 • Familiebarnehager er ikke med i denne statistikken.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL – Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen

PBL mener

 • Et mangfoldig barnehagetilbud gir foreldre muligheter til å velge barnehager som passer for deres barn og familien deres, enten det gjelder pedagogisk profil, geografisk plassering, tilbud eller størrelse.
 • Få sektorer, om noen, kan vise til et så rikt mangfold i tilbud og aktører som barnehagesektoren. Dette er en kvalitet som vi bør dyrke, ikke bremse.
 • Nesten to av tre barnehager med registrert pedagogisk profil er private. Private barnehager imøtekommer familienes behov, ved å tilby barn og foreldre friluftsbarnehager, gårdsbarnehager, kulturbarnehager og livsynsbarnehager.
 • Den største trusselen mot mangfoldet i barnehagesektoren er et finansieringssystem som ikke gir likeverdighet og forutsigbarhet. Dette rammer alle typer private barnehager i kommuner med lave tilskudd.