Close


Mangfold og eierskap i barnehage-sektoren

Mangfold og eierskap på 1-2-3

 1. Cirka 268.700 barn går i barnehage i Norge. Dette er mer enn 93 prosent av alle barn i alderen 1-5 år. Barna er omtrent likt fordelt mellom private og kommunale barnehager.
 2. 6 av 10 private barnehager er enkeltstående. De fem største aktørene på barnehagedrift i Norge er Oslo kommune (ca 305 bhg), Læringsverkstedet (ca 250 bhg), FUS (ca 180 bhg), Trondheim kommune (ca 105 bhg) og Espira (ca 100 bhg).
 3. 1.033 private og 323 kommunale barnehager er registrert i Utdanningsdirektoratet med en pedagogisk profil.

Antall private og kommunale barnehager

 • I 2001 gikk mindre enn fire av ti barn mellom ett og to år i barnehage.
 • I 2010 gikk åtte av ti barn mellom ett og to år i barnehage.
 • Ved utgangen av 2022 gikk 87,7 prosent av alle barn i alderen 1-2 år og 97,1 prosent av alle barn i alderen 3-5 år i barnehage. (Kilde: SSB)
 • Private barnehager sto for den største delen av utbygging mot full barnehagedekning i årene etter barnehageforliket i 2003. I 2006 uttalte daværende kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV): «Vi er veldig avhengig av de private utbyggerne. De stod i fjor for hele 70 prosent av barnehageutbyggingen.»
 • Cirka 268.700 barn går i 2.605 kommunale og 2.814 ikke-kommunale, hvorav 2.802 private barnehager (inkludert 360 familiebarnehager), i Norge (15.12.2022).

Antall private og kommunale barnehager pr. kommune

 • Fordelingen mellom kommunale og private barnehager varierer fra kommune til kommune.
 • Tallene i diagrammet nedenfor inkluderer familiebarnehager.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL – Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen.

For eksportering av data og andre valg, høyreklikk på diagrammet.

Antall barn i private og kommunale barnehager

 • I årene etter barnehageforliket er forskjellen mellom antall barn i kommunale og private barnehager blitt utjevnet.
 • På grunn av lavere fødselstall er antallet barn i barnehager gått ned de siste årene. Andelen barn under skolealder som går i barnehage er imidlertid høyere enn noen gang.
 • Tallene viser utvikling i antall barn i private og kommunale barnehager siden 2010.
 • Familiebarnehager er inkludert, mens statlige og fylkeskommunale barnehager er ikke inkludert i statistikken.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL – Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen. I de offisielle tallene er det litt flere barn i private barnehager enn det vi opererer med her. Dette skyldes at Utdanningsdirektoratet legger fylkeskommunale og statlige barnehager i kategorien private. 

For eksportering av data og andre valg, høyreklikk på diagrammet.

Antall barn i barnehage, kommunetall

 • Her kan du sjekke fordelingen av barn i henholdsvis kommunale og private barnehager i din kommune og kommunene i ditt fylke.
 • Tallene inkluderer familiebarnehager, åpne barnehager og barnehager med blandet driftsform.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL – Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen.

For eksportering av data og andre valg, høyreklikk på diagrammet.

 • Barnehager kan registrere pedagogisk profil i sin innrapportering til BASIL.
 • Friluftsbarnehager (inkludert barnehager med friluftsavdeling) er den profilen som oftest blir registrert.
 • Det er mulig å registrere inntil to profiler. 1.033 private barnehager har registrert 1.156 profiler. 323 kommunale barnehager har registrert 364 profiler (15.12.2022).
 • Vil du se alle typer profiler, kan du scrolle fra venstre mot høyre i grafikken.
 • Du kan også velge kommune for å sjekke denne siden av barnehagemangfoldet der du bor.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL – Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen

 • Enkeltstående barnehager utgjør et flertall av de private barnehagene. Andelen har sunket fra 70 til 60 prosent i perioden 2013-2021.
 • Landets største private barnehagekonsern, Læringsverkstedet, eier cirka 4,5 prosent av alle ordinære barnehager i Norge.
 • Diagrammet nedenfor viser andel private barnehager som er enkeltstående eller i konsern. Størrelsen på konsernet som en barnehage inngår i, måles i antall barnehager.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL – Resultatregnskap fra private barnehager

Eierskap - de ti største private barnehagekonsernene

 • Læringsverkstedet: Randi Lauvland Sundby og Hans Jacob Sundby
 • FUS-barnehagene: Eli Sævareid og Sigurd Steen Aase (A-aksjer), Urd R Sævareid Aase, Gaute Sævareid Aase  og Eystein Sævareid Aase (B-aksjer)

 • Espira: Academedia AB
 • Norlandia Barnehagene: Roger Adolfsen, Kristian Adolfsen og andre (10 %)
 • Kanvas: Stiftelse
 • NLM-barnehagene: Norsk Luthersk Misjonssamband
 • Kidsa: Roger Adolfsen, Kristian Adolfsen og andre (10%)
 • Ulna: Atvexa AB
 • Borg barnehager: Eirik Husby, Egil Nicolaysen, Inger Therese Nicolaysen, Tor Egil U. Nicolaysen og Ingebjørg E.U. Nicolaysen
 • Hoppensprett: Lise Kragset Furuseth og Paal Mogens Furuseth (pluss Maria Elise Furuseth, Paal Andreas Furuseth, Kristina Eline Furuseth med til sammen 1 %)

Kilde: Brønnøysundregistrene og PBL

Organisering av private barnehager

 • Private barnehager har svært mange ulike organisasjonsformer. Vi har slått dem sammen i tre hovedgrupper: Selskaper, foreninger og stiftelser.
 • I perioden 2010-2022 er antallet private barnehager redusert med noe over 700. Men andelen barnehager organisert som henholdsvis selskaper, foreninger og stiftelser har over tid vært relativt stabil.
 • Aksjeselskapene utgjør den største andelen av selskapene og representerer halvparten av de private barnehagene.
 • Hovedgruppen selskap består av følgende organisasjonsformer: Aksjeselskap, enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap, begrenset ansvar, delt ansvar, norskregistrert utenlandsk foretak og annet.
 • Hovedgruppen foreninger består av følgende organisasjonsformer: Samvirkeforetak, borettslag, lag og forening og kirkelig.
 • Familiebarnehager (360 stk per 15.12.2022) er inkludert i disse tallene. Disse er oftest organisert som selskap, gjerne enkeltpersonforetak.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL

Barnehagestørrelse - ordinære barnehager

 • Det er omtrent like mange barnehager med færre enn 50 barn som barnehager med flere enn 50 barn i Norge.
 • Både blant private og kommunale barnehager er det blitt færre små og flere store barnehager siden 2010. Men også de store barnehagene er det blitt færre av siden 2017.
 • I gjennomsnitt har kommunale barnehager 53 barn og private barnehager 54,4 barn. (15.12.2022)
 • I dette diagrammet gjelder følgende definisjoner: Små barnehager har færre enn 50 barn, mellomstore barnehager har 50-100 barn, og store barnehager har mer enn 100 barn.
 • Familiebarnehager, åpne barnehager og barnehager med blandet driftsform er ikke med i denne statistikken.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL – Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen

PBL mener

 • Et mangfoldig barnehagetilbud gir foreldre muligheter til å velge barnehager som passer for deres barn og familien deres, enten det gjelder pedagogisk profil, geografisk plassering, tilbud eller størrelse.
 • Få sektorer, om noen, kan vise til et så rikt mangfold i tilbud og aktører som barnehagesektoren. Valgmulighetene som mangfoldet gir er en kvalitet som vi bør dyrke og utvikle videre.
 • Det er positivt at både private og kommunale barnehager kontinuerlig må utvikle tilbudene sine for å være attraktive for familiene. Dersom foreldrenes innflytelse over barnehagetilbudet svekkes, vil også nytenkingen i sektoren svekkes.
 • Den største trusselen mot mangfoldet i barnehagesektoren er et finansieringssystem som ikke gir likeverdighet og forutsigbarhet. Dette rammer alle typer private barnehager, særlig i kommuner med lave tilskudd.