Close


Mangfold og eierskap i barnehagesektoren

Mangfold og eierskap på 1-2-3

 1. Cirka 272.300 barn går i barnehage i Norge. Dette er 92,8 prosent av alle barn i alderen 1-5 år. Barna er omtrent likt fordelt mellom private og kommunale barnehager.
 2. 6 av 10 private barnehager er enkeltstående. De fem største aktørene på barnehagedrift i Norge er Oslo kommune, Læringsverkstedet, FUS (Trygge Barnehager AS), Trondheim kommune og Espira.
 3. 1.069 private barnehager og 374 kommunale barnehager er registrert i Utdanningsdirektoratet med en pedagogisk profil.

Antall private og kommunale barnehager

 • I 2001 gikk mindre enn fire av ti barn mellom ett og to år i barnehage.
 • I 2010 gikk åtte av ti barn mellom ett og to år i barnehage.
 • Ved utgangen av 2020 gikk 85,4 prosent av alle barn i alderen 1-2 år og 97,3 prosent av alle barn i alderen 3-5 år i barnehage. (Kilde: SSB)
 • Private barnehager sto for den største delen av utbygging mot full barnehagedekning i årene etter barnehageforliket i 2003. I 2006 uttalte daværende kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV): «Vi er veldig avhengig av de private utbyggerne. De stod i fjor for hele 70 prosent av barnehageutbyggingen.»
 • Cirka 272.300 barn går i 2.644 kommunale og 2.976 ikke-kommunale, hvorav 2.964 private barnehager (inkludert familiebarnehager), i Norge (15.12.2020)

Antall private og kommunale barnehager pr. kommune

 • Fordelingen mellom kommunale og private barnehager varierer fra kommune til kommune.
 • Tallene i diagrammet nedenfor inkluderer familiebarnehager.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL – Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen.

For eksportering av data og andre valg, høyreklikk på diagrammet.

Antall barn i private og kommunale barnehager

 • I årene etter barnehageforliket er forskjellen mellom antall barn i kommunale og private barn blitt utjevnet.
 • På grunn av lavere fødselstall er antallet barn i barnehager gått ned de siste årene. Andelen barn under skolealder som går i barnehage er imidlertid høyere enn noen gang.
 • Tallene viser utvikling i antall barn i private og kommunale barnehager siden 2010.
 • Familiebarnehager er inkludert i statistikken.
 • Statlige og fylkeskommunale barnehager er ikke inkludert i statistikken.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL – Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen. I de offisielle tallene er det litt flere barn i private barnehager enn det vi opererer med her. Dette skyldes at Utdanningsdirektoratet legger fylkeskommunale og statlige barnehager i kategorien private. 

For eksportering av data og andre valg, høyreklikk på diagrammet.

Antall barn i barnehage, kommunetall

 • Her kan du sjekke fordelingen av barn i henholdsvis kommunale og private barnehager i din kommune og kommunene i ditt fylke.
 • Tallene inkluderer familiebarnehager, åpne barnehager og barnehager med blandet driftsform.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL – Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen.

For eksportering av data og andre valg, høyreklikk på diagrammet.

 • Barnehager kan registrere pedagogisk profil i sin innrapportering til BASIL.
 • Friluftsbarnehager (inkludert barnehager med friluftsavdeling) er den profilen som oftest blir registrert.
 • Det er mulig å registrere inntil to profiler. 1.069 private barnehager har registrert 1.219 profiler. 374 kommunale barnehager har registrert 426 profiler (15.12.2020).
 • Vil du se alle typer profiler, kan du scrolle fra venstre mot høyre i grafikken.
 • Du kan også velge kommune for å sjekke denne siden av barnehagemangfoldet der du bor.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL – Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen

 • Enkeltstående barnehager utgjør et flertall av de private barnehagene. Andelen har sunket fra 70 til 61 prosent i perioden 2013-2020.
 • Landets største private barnehagekonsern, Læringsverkstedet, eier cirka 4 prosent av alle ordinære barnehager i Norge.
 • Diagrammet nedenfor viser andel private barnehager som er enkeltstående eller i konsern. Størrelsen på konsernet som en barnehage inngår i, måles i antall barnehager.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL – Resultatregnskap fra private barnehager

Eierskap - de ti største private barnehagekonsernene

 • Læringsverkstedet: Randi Lauvland Sundby (50%) og Hans Jacob Sundby (50%)
 • FUS-barnehagene: Eli Sævareid (50%) og Sigurd Steen Aase (50%)
 • Espira: Academedia AB (100%)
 • Norlandia Barnehagene: Roger Adolfsen (45%), Kristian Adolfsen (45%) og andre (10%)
 • Kanvas: Stiftelse
 • NLM-barnehagene: Norsk Luthersk Misjonssamband (100%)
 • Kidsa: Roger Adolfsen (45%), Kristian Adolfsen (45%) og andre (10%)
 • Hoppensprett: Lise Kragset Furuseth (50%) og Paal Mogens Furuseth (50%)
 • Akasia: Bergen kirkelige fellesråd (100%)
 • Ulna: Atvexa AB (100%)

Kilde: Brønnøysundregistrene og PBL

Organisering av private barnehager

 • Private barnehager har svært mange ulike organisasjonsformer. Vi har slått dem sammen i tre hovedgrupper: Selskaper, foreninger og stiftelser.
 • Forholdet mellom andel barnehager organisert som selskaper, foreninger og stiftelser har over tid vært relativt stabil.
 • Aksjeselskapene utgjør den største andelen av selskapene og representerer halvparten av de private barnehagene.
 • Hovedgruppen selskap består av følgende organisasjonsformer: Aksjeselskap, enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap, begrenset ansvar, delt ansvar, norskregistrert utenlandsk foretak og annet.
 • Hovedgruppen foreninger består av følgende organisasjonsformer: Samvirkeforetak, borettslag, lag og forening og kirkelig.
 • Familiebarnehager (418 stk per 15.12.2020) er inkludert i disse tallene. Disse er oftest organisert som selskap, gjerne enkeltpersonforetak.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL

Barnehagestørrelse - ordinære barnehager

 • Det er flere barnehager med færre enn 50 barn enn barnehager med flere enn 50 barn i Norge.
 • Både blant private og kommunale barnehager er det blitt færre små og flere store barnehager siden 2010. Men også de store barnehagene er det blitt færre av siden 2017.
 • I snitt har kommunale barnehager 52,3 barn, mens private barnehager har 53,4 barn i snitt.
 • I dette diagrammet gjelder følgende definisjoner: Små barnehager har færre enn 50 barn, mellomstore barnehager har 50-100 barn, og store barnehager har mer enn 100 barn.
 • Familiebarnehager, åpne barnehager og barnehager med blandet driftsform er ikke med i denne statistikken.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL – Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen

PBL mener

 • Et mangfoldig barnehagetilbud gir foreldre muligheter til å velge barnehager som passer for deres barn og familien deres, enten det gjelder pedagogisk profil, geografisk plassering, tilbud eller størrelse.
 • Få sektorer, om noen, kan vise til et så rikt mangfold i tilbud og aktører som barnehagesektoren. Dette er en kvalitet som vi bør dyrke, ikke bremse.
 • Tre av fire barnehager med registrert pedagogisk profil er private. Private barnehager imøtekommer familienes behov, ved å tilby barn og foreldre et rikt spekter av for eksempel friluftsbarnehager, gårdsbarnehager, kulturbarnehager og livsynsbarnehager.
 • Den største trusselen mot mangfoldet i barnehagesektoren er et finansieringssystem som ikke gir likeverdighet og forutsigbarhet. Dette rammer alle typer private barnehager, særlig i kommuner med lave tilskudd.