Close

Lønn i barnehagesektoren

Lønn på 1-2-3

 1. Mer enn 95 prosent av ansatte i private barnehager er omfattet av en tariffavtale som er anbefalt av de ansattes organisasjoner.
 2. Tariffavtalene sikrer ansatte i private barnehager lønns- og arbeidsvilkår på nivå med ordningene for ansatte i kommunale barnehager.
 3. PBLs hovedavtale og hovedtariffavtale omfatter syv av ti ansatte i private barnehager.

Minstelønnssatser etter mellomoppgjøret 2021

Her kan du sammenligne minstelønnssatsene i KS-tariffen og PBL-tariffen. 

Stillingene benevnes litt ulikt i de ulike tariffene:

 • Assistenter:
  • PBL-tariff: Arbeidstakere uten særskilt krav til utdanning.
  • KS-tariff: Stillinger uten særskilt krav til utdanning.
 • Barnehagelærere:
  • PBL-tariff: Stillinger med krav til høyskoleutdanning uten lederansvar.
  • KS-tariff: Lærere og stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning.
 • Fagarbeidere:
  • PBL-tariff: Fagarbeidere.
  • KS-tariff: Fagarbeiderstillinger/tilsv. fagarbeiderstillinger.

Minstelønnssatser - utvikling over år

Her kan du sammenligne minstelønnssatsene i KS-tariffen og PBL-tariffen fra 2013 og frem til i dag. Du kan velge ansiennitet og stillingstype.

Minstelønnssatser i andre private barnehager

Minstelønnssatsene sier ikke alt om lønnsnivået

 • Minstelønnssatsene forteller ikke hele sannheten om det faktiske lønnsnivået i sektoren. Både private og kommunale barnehager kan ha lokale avtaler som regulerer lokale tillegg ut over minstelønnen.
 • Statistisk Sentralbyrå (SSB) oppgir gjennomsnittlig månedslønn til 37.140 kroner i private og offentlig eide foretak i barnehagesektoren, og 37.450 kroner i barnehager i kommunal forvaltning (2020-tall). Forskjellen utgjør cirka 0,8 prosent. Disse tallene er ikke justert for forskjeller i ansiennitet, stillingsbrøker og andel ansatte i de ulike stillingstypene. For ansatte i heltidsstillinger er forskjellen på cirka 1,4 prosent.
 • I rapporten Lønnssammenlikning (august 2017) sammenligner Agenda Kaupang grunnlønnen og den totalt utbetalte lønnen til ansatte i kommunale og private barnehager: «Sammenlikningen viser at det er en liten forskjell i gjennomsnittslønnen for ansatte i private og kommunale barnehager. Ansatte i kommunale barnehager har generelt sett noe høyere lønn, men dette gjelder ikke alle stillinger og alle ansienniteter», skriver Agenda Kaupang.
 • Oslo kommune er et eget tariffområde. Dermed omfattes kommunale barnehager i Oslo ikke av KS-tariffen.
 • Det er en myte at ansatte i private barnehager har dårligere lønnsvilkår enn ansatte i kommunale barnehager.
 • Dyktige og engasjerte ansatte er en forutsetning for å kunne tilby et barnehagetilbud med høy kvalitet. Gode lønns- og arbeidsvilkår er en forutsetning for at sektoren skal tiltrekke seg dyktige og engasjerte ansatte.
 • En sektor som i vesentlig grad er offentlig finansiert har et særskilt ansvar for å ha ordnede vilkår for de ansatte.
 • Hvis det finnes private barnehager som ikke kan dokumentere gode lønns- og pensjonsvilkår, bør disse ikke få like høye tilskudd som det store flertallet av barnehager som har dette på plass.