Close

Bemanning i barnehagesektoren

Bemanning på 1-2-3

 1. Ny pedagognorm er i snitt oppfylt både i kommunale og private barnehager. Per 15. desember 2019 hadde 10,9 prosent av de kommunale og 6,5 prosent av de private barnehagene ikke oppfylt normen.
 2. Bemanningsnormen er i snitt oppfylt både i kommunale og private barnehager. Per 15. desember 2019 hadde 156 kommunale og 158 private barnehager ikke oppfylt normen.
 3. Mer enn 50.000 barn gikk ved inngangen til 2020 i en privat barnehage i en kommune der tilskuddet ikke var basert på gjeldende bemanningsnorm.

Kravene til bemanning i alle ordinære barnehager

 • 1. august 2018 trådte skjerpet pedagognorm i kraft. Det skal være minst én pedagogisk leder (barnehagelærer eller tilsvarende) per 7 barn under tre år og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Barn skal regnes som tre år fra 1. august det året de fyller tre år.
 • Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder.
 • Kravet i pedagognormen stilles for barnehagen som helhet, ikke på gruppenivå.
 • Administrativt ansatte holdes utenfor regnestykket. En som er 50 prosent styrer og 50 prosent pedagog vil telle som en halv pedagog.
 • Bare i barnehager der over halvparten av barna har avtalt kortere oppholdstid enn seks timer per dag, skal omregnede heltidsplasser legges til grunn i beregningen.
 • Pedagognormen gjelder bare ordinære barnehager, ikke familiebarnehager og åpne barnehager.
 • Fra 1. august 2019 skulle alle barnehager i Norge oppfylle et minimumskrav til grunnbemanning (en bemanningsnorm).
 • Barnehagene skal etter normen ha en bemanning på minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Bare ansatte som jobber direkte med barna teller med.
 • Lærlinger kan ikke telles med som en del av grunnlaget for bemanningsnormen.
 • Administrativt ansatte holdes utenfor regnestykket. En som jobber 50 prosent som styrer og 50 prosent på avdeling vil telle som en halv ansatt i grunnbemanningen.
 • Kravet i bemanningsnormen stilles for barnehagen som helhet, ikke på gruppenivå.
 • Det kan benyttes prosentvise stillinger for å oppfylle normen.
 • Kommunen kan gi dispensasjon fra bemanningsnormen for inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det.
 • Bemanningsnormen gjelder bare ordinære barnehager, ikke familiebarnehager og åpne barnehager.

Pedagognorm og bemanningsnorm er oppfylt i snitt, men ikke overalt

 • I gjennomsnitt er både pedagognormen og bemanningsnormen innfridd i både private og kommunale barnehager.
 • Tall fra Utdanningsdirektoratet viste at 10,9 prosent av de kommunale og 6,5 prosent av de private barnehagene ikke oppfylte pedagognormen (med eller uten dispensasjon) per 15.12.19.
 • Per 15.12.2019 var det 156 kommunale og 158 private barnehager som ikke oppfylte bemanningsnormen.
 • Ettersom økt satsing på bemanning i kommunale barnehager først gir økt tilskudd i private barnehager to år senere, gikk det ved inngangen til 2020 mer enn 50.000 barn i private barnehager der tilskuddet ikke var basert på gjeldende bemanningsnorm. 
 • Tallene som viser pedagogtetthet er i februar 2020 endret i denne statistikken. Dette skyldes at Utdanningsdirektoratet har begynt å registrere antall pedagoger på en annen måte enn tidligere. 
 • Familiebarnehager er ikke med i oversikten ettersom de ikke omfattes av pedagognormen og bemanningsnormen.

Pedagogtetthet, pedagogandel og bemanningstetthet

 • I diagrammene under kan du sammenligne pedagogtetthet, pedagogandel og bemanningstetthet i private og kommunale barnehager fra 2010 og frem til i dag. Dette viser tallene i grafikken:
 • Pedagogtetthet måles i barn (over 3 år) per pedagog (barnehagelærer etc) i barnegruppene.
 • Pedagogandel måles i prosentandel pedagoger per ansatt i barnegruppene.
 • Bemanningstetthet måles i antall barn (over 3 år) per ansatt i barnegruppene.

Bemanning - kommuner målt opp mot landsgjennomsnittet

 • I diagrammet under kan du sammenligne pedagogtetthet, pedagogandel og bemanningstetthet i barnehagene i din kommune med landsgjennomsnittet, i perioden fra 2010 og fram til i dag.
 • Tallene som viser pedagogtetthet er i februar 2020 endret i denne statistikken. Dette skyldes at Utdanningsdirektoratet har begynt å registrere antall pedagoger på en annen måte enn tidligere.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL – Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen

Bemanning - sammenligning av kommuner

 • I diagrammet under kan du sammenligne pedagogtetthet, pedagogandel og bemanningstetthet i barnehagene i din kommune med nabokommuner eller andre kommuner du mener det er naturlig å sammenligne med.
 • Tallene som viser pedagogtetthet er i februar 2020 endret i denne statistikken. Dette skyldes at Utdanningsdirektoratet har begynt å registrere antall pedagoger på en annen måte enn tidligere.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL – Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen

Bemanning: 10 på topp og 10 på bunn

Andelen menn i barnehagene

 • Diagrammet under viser andel menn (målt i prosent) som inngår i grunnbemanningen i ordinære norske barnehager per 15.12 det enkelte år.
 • Grunnbemanningen består av de ansatte som arbeider direkte med barna, i dette tilfellet barnehagelærere/pedagogiske ledere og annen grunnbemanning.
 • Familiebarnehager, åpne barnehager og barnehager med blandet driftsform inngår ikke i denne statistikken.
 • Velg kommune for å sjekke kjønnsbalansen i barnehagene der du bor.
 • Velger du flere kommuner, vil søylene vise andel menn i barnehagene i de valgte kommunene totalt.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL

 • Det er viktig at barn i alle barnehager har kvalifiserte ansatte, nok ansatte og engasjerte ansatte rundt seg. God ledelse er viktig for at ansatte skal kunne gjøre en best mulig jobb for barna.
 • En bemanningsnorm må finansieres i alle barnehager. Ellers vil oppfyllelse av kravene tvinge frem kutt i annen kvalitet.
 • Antallet barnehagelærere er svært viktig for kvaliteten i arbeidet i barnehagene. Pedagognormen bør på sikt skjerpes ytterligere til minst 50 prosent (1 pedagog per 12 barn).
 • Settes det ikke inn vikar ved behov, vil normene bare gi høyere kvalitet på papiret. Graden av vikarbruk bør dokumenteres.
 • Alle barnehager må ha økonomiske rammer til å oppfylle de til enhver tid gjeldende normer.