Close

Bemanning i barnehagesektoren

Bemanning på 1-2-3

 1. 99 prosent av alle barnehager har oppfylt bemanningsnormen.
 2. Per 15. desember 2022 hadde 65,8 prosent av de kommunale og 69 prosent av de private barnehagene oppfylt pedagognormen uten dispensasjon.
 3. Private barnehager har en vesentlig høyere andel menn i grunnbemanningen sammenlignet med kommunale barnehager.

Kravene til bemanning i alle ordinære barnehager

Innhold vist via trekkspill
 • 1. august 2018 trådte skjerpet pedagognorm i kraft. Det skal være minst én pedagogisk leder (barnehagelærer eller tilsvarende) per 7 barn under tre år og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Barn skal regnes som tre år fra 1. august det året de fyller tre år.
 • Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder.
 • Kravet i pedagognormen stilles for barnehagen som helhet, ikke på gruppenivå.
 • Administrativt ansatte holdes utenfor regnestykket. En som er 50 prosent styrer og 50 prosent pedagog vil telle som en halv pedagog.
 • Bare i barnehager der over halvparten av barna har avtalt kortere oppholdstid enn seks timer per dag, skal omregnede heltidsplasser legges til grunn i beregningen.
 • Pedagognormen gjelder bare ordinære barnehager, ikke familiebarnehager og åpne barnehager.
 • Fra 1. august 2019 skulle alle barnehager i Norge oppfylle et minimumskrav til grunnbemanning (bemanningsnormen).
 • Barnehagene skal etter normen ha en bemanning på minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Bare ansatte som jobber direkte med barna teller med.
 • Lærlinger kan ikke telles med som en del av grunnlaget for bemanningsnormen.
 • Administrativt ansatte holdes utenfor regnestykket. En som jobber 50 prosent som styrer og 50 prosent på avdeling vil telle som en halv ansatt i grunnbemanningen.
 • Kravet i bemanningsnormen stilles for barnehagen som helhet, ikke på gruppenivå.
 • Det kan benyttes prosentvise stillinger for å oppfylle normen.
 • Kommunen kan gi dispensasjon fra bemanningsnormen for inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det.
 • Bemanningsnormen gjelder bare ordinære barnehager, ikke familiebarnehager og åpne barnehager.

Oppfyller bemanningsnormen, men mangler 2.200 pedagoger

 • I gjennomsnitt er både pedagognormen og bemanningsnormen innfridd i både private og kommunale barnehager.
 • Per 15.12.2022 var det 48 barnehager som ikke oppfylte bemanningsnormen. Dette er cirka én prosent av alle ordinære barnehager.
 • Tall fra Utdanningsdirektoratet viste at 65,8 prosent av de kommunale og 69 prosent av de private barnehagene oppfylte pedagognormen uten dispensasjon per 15.12.22. Utdanningsdirektoratet anslår at det mangler 2.600 pedagoger for å oppfylle normen uten dispensasjon i alle barnehager.
 • Ettersom økt satsing på bemanning i kommunale barnehager først gir økt tilskudd i private barnehager to år senere, har private barnehager i en rekke kommuner oppfylt bemanningsnormen i lang tid før den per definisjon var finansiert.
 • Familiebarnehager er ikke med i oversikten ettersom de ikke omfattes av pedagognormen og bemanningsnormen.

Pedagogtetthet, pedagogandel og bemanningstetthet

 • I diagrammene under kan du sammenligne nasjonale tall for pedagogtetthet, pedagogandel og bemanningstetthet i private og kommunale barnehager fra 2010 og frem til i dag. Dette viser tallene i grafikken:
 • Pedagogtetthet måles i barn (over 3 år) per pedagog (barnehagelærer etc) i barnegruppene.
 • Pedagogandel måles i prosentandel pedagoger per ansatt i barnegruppene.
 • Bemanningstetthet måles i antall barn (over 3 år) per ansatt i barnegruppene.

Bemanning - kommuner målt opp mot landsgjennomsnittet

 • I diagrammet under kan du sammenligne pedagogtetthet, pedagogandel og bemanningstetthet i barnehagene i din kommune med landsgjennomsnittet, i perioden fra 2010 og fram til i dag.
 • Pedagogstillinger på dispensasjon inngår ikke i oversikten.
 • Høyreklikk i diagrammet for eksportering av data.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL – Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen

Bemanning - sammenligning av kommuner

 • I diagrammet under kan du sammenligne pedagogtetthet, pedagogandel og bemanningstetthet i barnehagene i din kommune med nabokommuner eller andre kommuner du mener det er naturlig å sammenligne med.
 • Pedagogstillinger på dispensasjon inngår ikke i oversikten.
 • Høyreklikk i diagrammet for eksportering av data.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL – Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen

Bemanning: 10 på topp og 10 på bunn

Andelen menn i barnehagene

 • Siden 1997 har det vært et uttrykt politisk mål om minst 20 prosent mannlige ansatte i barnehagene.
 • Diagrammet under viser andel menn (målt i prosent) som inngår i grunnbemanningen i ordinære norske barnehager per 15.12 det enkelte år.
 • Grunnbemanningen består av de ansatte som arbeider direkte med barna.
 • Familiebarnehager, åpne barnehager og barnehager med blandet driftsform inngår ikke i denne statistikken.
 • Velg kommune for å sjekke kjønnsbalansen i barnehagene der du bor.
 • Velger du flere kommuner, vil søylene vise andel menn i barnehagene i de valgte kommunene totalt.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL

 • Det er viktig at barn i alle barnehager har kvalifiserte ansatte, nok ansatte og engasjerte ansatte rundt seg. God ledelse er viktig for at ansatte skal kunne gjøre en best mulig jobb for barna.
 • Forutsatt samtidig finansiering vil PBL jobbe politisk for 50 prosent pedagogdekning i alle private og kommunale barnehager.
 • Enhver kvalitetsnorm må ha samtidig finansiering i alle barnehager. Ellers vil oppfyllelse av kravene tvinge frem kutt i annen kvalitet.
 • Settes det ikke inn vikar ved behov, vil en bemanningsnorm bare gi høyere kvalitet på papiret. Graden av vikarbruk bør dokumenteres.
 • Alle barnehager må ha økonomiske rammer til å oppfylle de til enhver tid gjeldende normer og kvalitetskrav.