Close

Foreldre-tilfredshet og tilsyn

Foreldre med barn i barnehager er mer fornøyde enn brukere av de aller fleste andre offentlig finansierte tjenester. Kommunene fører tilsyn med både kommunale og private barnehager. Her kan du lese mer om foreldretilfredshet og tilsyn i norske barnehager.

 

Foreldretilfredshet på 1-2-3

 • Mer enn ni av ti norske foreldre er svært eller ganske fornøyde med barnehagene sine (Utdanningsdirektoratet 2019).
 • EPSI Rating har hvert år siden 2009 konkludert med at foreldre er mer fornøyde med tjenestene enn brukere av barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universitet.
 • Alle målinger som er blitt publisert siden 2009 av Utdanningsdirektoratet, EPSI Rating, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Oslo kommune og Bergen kommune viser samme tendens: Foreldre med barn i private barnehager er litt mer fornøyde med barnehagen enn foreldre med barn i kommunale barnehager.

Foreldreundersøkelsen (Utdanningsdirektoratet)

 • Utdanningsdirektoratet har hvert år siden høsten 2016 invitert barnehager landet rundt til å delta i Foreldreundersøkelsen.
 • Foreldreundersøkelsen er ment å gi barnehagen en indikasjon på hvordan foreldrene opplever barnehagetilbudet og skal være et utgangspunkt for dialog mellom foreldrene og barnehagen.
 • Foreldreundersøkelsen er ikke obligatorisk. Det er derfor en rekke både kommunale og private barnehager som ikke deltar. I 2018 var det litt flere private enn kommunale barnehager som deltok.
 • Det er foretatt en frafallsanalyse av undersøkelsene der det er kontrollert for eiertype, geografi, antall barn per voksen, kvadratmeter per barn og andel minoritetsspråklige barn. Konklusjonen er at de skjevhetene som er funnet “i svært liten grad påvirker de nasjonale resultatene.

Deltakelse

 • 2016: 86.000 foreldre fra 2.200 barnehager i 271 kommuner.
 • 2017: 106.000 foreldre fra 2.661 barnehager i 280 kommuner.
 • 2018: 127.766 foreldre fra 3.169 barnehager i 287 kommuner.

Stabil tilfredshet med kommunale og private barnehager

 • Målingen av total tilfredshet med kommunale og private barnehager viser at foreldres oppfatning av barnehagene synes å være stabil over tid.

Resultater fra hovedkategorier

 • Diagrammet under viser resultater fra hovedtemaene i Foreldreundersøkelsen hvert år siden starten i 2016.
 • Søylene viser at det er små forskjeller i tilfredsheten mellom kommunale og private barnehager, men at alle forskjellene går i favør av de private.

Nøkkeltall fra din kommune

 • I denne tabellen kan du sjekke den gjennomsnittlige tilfredsheten med barnehagene i din kommune.
 • Variabel deltakelse og svarprosent gjør at risikoen for skjevheter i utvalget øker. Derfor er de lokale tallene mindre robuste enn de nasjonale tallene.
 • EPSI Rating har hvert år siden 2009 målt brukertilfredsheten med hele utdanningsløpet i Norge. Barnehager topper denne listen, og bare folkehøgskolene har enkelte år oppnådd høyere score.
 • Ti år på rad har private barnehager oppnådd litt bedre resultater enn kommunale barnehager.
 • EPSI Rating har foretatt tilsvarende målinger i Danmark og Sverige. De norske barnehagene kommer best ut sammenlignet med barnehagene i resten av Skandinavia.
 • EPSI Ratings undersøkelse bygger på intervjuer med et representativt utvalg av brukere/foreldre.

Total tilfredshet med private og kommunale barnehager

Resultater på utvalgte spørsmål

 • Utdanningsløpet (EPSI Rating) inneholder hvert år rundt 30 spørsmål som et representativt utvalg foreldre svarer på.
 • Private barnehager scorer gjennomgående litt bedre enn kommunale barnehager på det aller meste som foreldrene blir spurt om.
 • Her har vi plukket ut de av spørsmålene som ligger tettest opp til hovedkategoriene i Utdanningsdirektoratets Foreldreundersøkelse.

* Kundetilfredshet er EPSI Ratings betegnelse på det som i Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse heter “Total tilfredshet”.

Innbyggerundersøkelsen (Direktoratet for forvaltning og IKT)

 • Innbyggerundersøkelsen fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har i 2010, 2013, 2015 og 2017 målt tilfredsheten med ulike offentlige tjenester.
 • Bare bibliotekene og fastlegene får bedre tilbakemeldinger enn barnehager. Opp til 22 offentlig finansierte tjenester er vurdert.
 • De private barnehagene har hatt bedre score enn de kommunale barnehagene på alle Difi-målingene.
 • Difis undersøkelser bygger på intervjuer med et representativt utvalg av brukere/foreldre.

Resultater på alle spørsmål

 • I diagrammet under finner du detaljerte resultater fra Innbyggerundersøkelsen (Difi) fra 2015 og 2017.
 • Både i 2015 og 2017 oppnådde private barnehager høyere score enn kommunale barnehager på 57 av 58 spørsmål.
 • Du må scrolle opp og ned for å finne alle spørsmål og resultater.

Eksterne lenker

Lokale foreldreundersøkelser

PBL mener

 • Det er viktig å lytte til foreldrene. De kjenner barna sine best og vet noe om hvilket barnehagetilbud de ønsker for sine barn.
 • Tilbakemeldinger fra foreldrene er viktig for å utvikle mangfold og kvalitet i barnehagesektoren.
 • Foreldreundersøkelser kan si noe, men på langt nær alt, om kvaliteten på barnehagene.
 • Alle offentlige og private barnehager som mottar offentlig driftstilskudd bør delta i Foreldreundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet.

Tilsyn

Tilsyn på 1-2-3

 • Kommunen er tilsynsmyndighet både overfor kommunale og private barnehager.
 • Kommunene fører mer tilsyn med private barnehager enn kommunens egne barnehager.
 • 157 kommuner førte ikke tilsyn med noen barnehager i 2018.

Omfattende lov- og regelverk

Kommunen er tilsynsmyndighet etter barnehageloven og skal kontrollere at kommunale og private barnehager driver i henhold til barnehageloven med underliggende regelverk. Barnehagedriften reguleres av flere lovverk, hvor kommunen også er gitt tilsynsmyndighet. Sentrale regler er å finne i:

 • Lov om barnehager
 • Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
 • Forskrift om sikkerhet på lekeplassen
 • Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.m.
 • Folkehelseloven
 • Lov om brannvern
 • Lov om produktkontroll

Tilsynsmyndigheten kan enten føre skriftlig tilsyn, stedlig tilsyn eller begge deler. Et tilsyn kan enten være varslet eller uanmeldt.

 

Fra 2016 har Fylkesmannen fått hjemmel til å føre tilsyn med barnehager i særlige tilfeller. Dette innebærer at foreldre kan be om at Fylkesmannen fører tilsyn dersom det viser seg at kommunenes tilsyn ikke fungerer etter intensjonen.

Mest tilsyn med private barnehager

 • Diagrammet under viser henholdsvis andelen og antallet private og kommunale barnehager som rapporterer at de har hatt stedlig og/eller skriftlig tilsyn de siste årene.
 • Statistikken inneholder bare ordinære barnehager.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

157 kommuner førte ikke tilsyn

 • 157 kommuner førte ikke tilsyn med noen kommunale eller private barnehager i 2018.
 • 44 prosent av barnehagene har hatt stedlig og/eller skriftlig tilsyn etter barnehagelovens § 16 i løpet av 2018. Dette er en nedgang på 5 prosentpoeng fra 2017.
 • Andelen barnehager som har hatt tilsyn, har falt med cirka 15 prosentpoeng fra 2014 til 2018.

Økonomisk tilsyn:

 • Alle private barnehager rapporterer hvert år inn et revidert resultatregnskap til BASIL slik at hjemkommunen skal ha grunnlag for å kontrollere om barnehagen bruker tilskudd og foreldrebetaling i henhold til bestemmelsene i barnehageloven.
 • Dersom resultatregnskapet eller andre forhold gir grunnlag for mistanke om lovbrudd, bør kommunen iverksette økonomisk tilsyn.
 • Dersom et tilsyn avdekker at barnehager har brukt penger i strid med bestemmelsene i barnehageloven, kan kommunen kreve tilskudd tilbakebetalt.
 • I 2020 starter staten oppbyggingen av et nasjonalt økonomisk tilsyn for private barnehager, med sete i Molde. Tilsynet blir underlagt Utdanningsdirektoratet, og regjeringen anslår at tilsynet på sikt bør bestå av om lag 30 årsverk.

Mange mangler kapasitet og kompetanse

 • Ifølge en rapport utarbeidet av Agenda Kaupang ble det ført økonomisk tilsyn med private barnehager i 17 av 278 spurte kommuner i perioden 2013-2017.
 • I rapporten oppgir kommunene variabel grad av kapasitet og kompetanse til å føre tilsyn (se diagrammer): Én av tre kommuner oppgir at de har kompetanse til å kontrollere bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Én av åtte kommuner oppgir at de har kapasitet til å føre slikt tilsyn.
 • Analysen viser at det er de største kommunene som i størst grad vurderer å ha tilstrekkelig kompetanse til å kontrollere de private barnehagenes bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.

Kilde: Agenda Kaupang – Kartlegging av kommunenes erfaringer med å praktisere regelverket om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager.

Kilde: Agenda Kaupang – Kartlegging av kommunenes erfaringer med å praktisere regelverket om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager.

PBL mener

 • Alle barn har krav på å få gå i en god barnehage. Derfor er det viktig at det føres tilsyn med virksomheten i alle barnehager.
 • Det er viktig både for kvaliteten i barnehagetilbudet og for omdømmet til sektoren at offentlige tilskudd og foreldrebetaling brukes i samsvar med barnehagelovens regler. For at feil bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal avdekkes, er det viktig at det føres økonomisk tilsyn med private barnehager.
 • Ettersom kommunen både er barnehageeier og barnehagemyndighet, og kompetansen/ressursene i kommunene varierer sterkt, bør en uavhengig part med høy kompetanse overta ansvaret for å føre tilsyn med barnehagene.
 • Et fritt og uavhengig tilsyn vil ha legitimitet i hele barnehagesektoren og sikre at alle kommunale og private barnehager drifter i henhold til de lover og forskrifter som gjelder. Et uavhengig økonomisk tilsyn er i så henseende en god begynnelse.
 • Et nasjonalt økonomisk tilsyn bør også ha ansvaret for å føre tilsyn med kommunenes beregninger av tilskudd til private barnehager.