Close

Bemanning og sykefravær

Høy pedagogisk kompetanse og god bemanning er viktig for kvaliteten på tilbudet til barna i barnehagen. Her kan du lese mer om bemanning og sykefravær i sektoren.

Bemanning og sykefravær på 1-2-3

 • Ny pedagognorm trådte i kraft 1. august 2018. Bemanningsnorm skal være oppfylt siden 1. august 2019. Begge er i snitt oppfylt både i kommunale og private barnehager, men det er lokale forskjeller.
 • Private barnehager blir finansiert med utgangspunkt i to år gamle kommunale regnskap. En økning i bemanningen i kommunale barnehager vil derfor ikke gi høyere tilskudd til private barnehager før to år senere. Mer enn 50.000 barn gikk ved inngangen til 2020 i en privat barnehage i en kommune der tilskuddet ikke var basert på norm.
 • Siden 2012 har det legemeldte sykefraværet hvert kvartal vært lavere i private enn i kommunale barnehager.

Pedagogtetthet, pedagogandel og bemanningstetthet

 • Pedagogtetthet måles i barn (over 3 år) per pedagog (barnehagelærer etc) i barnegruppene.
 • Pedagogandel måles i prosentandel pedagoger per ansatt i barnegruppene.
 • Bemanningstetthet måles i antall barn (over 3 år) per ansatt i barnegruppene.
 • Administrativt ansatte holdes utenfor regnestykkene. En som er 50 prosent styrer og 50 prosent pedagog vil dermed telle som en halv pedagog.
 • I gjennomsnitt er både pedagognormen og bemanningsnormen innfridd i både private og kommunale barnehager. Men det er lokale forskjeller.
 • Tall fra Udir fra desember 2018 viste at 20,6 prosent av de kommunale og 12,6 prosent av de private barnehagene ikke oppfylte pedagognormen som trådte i kraft 1. august samme år.
 • Bemanningsnormen på maksimalt 6,0 barn (over 3 år) per ansatt i barnegruppene skulle være innfridd 1. august 2019. Det finnes foreløpig ingen offisielle tall på hvor mange barnehager som ikke har innfridd kravene.
 • I diagrammet under kan du sammenligne pedagogtetthet, pedagogandel og bemanningstetthet i private og kommunale barnehager fra 2010 og frem til i dag. 
 • Familiebarnehager er ikke med i oversikten ettersom de ikke omfattes av pedagognormen og bemanningsnormen.

Bemanning - kommuner målt opp mot landsgjennomsnittet

 • I diagrammet nedenfor kan du sammenligne pedagogtetthet, pedagogandel og bemanningstetthet i barnehagene i din kommune med landsgjennomsnittet, i perioden fra 2010 og fram til i dag.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL – Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen

Bemanning - sammenligning av kommuner

 • I diagrammet nedenfor kan du sammenligne pedagogtetthet, pedagogandel og bemanningstetthet i barnehagene i din kommune med nabokommuner eller andre kommuner du mener det er naturlig å sammenligne med.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL – Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen

Bemanning: 10 på topp og 10 på bunn

Andelen menn i barnehagene

 • Diagrammet viser andel menn (målt i prosent) som inngår i grunnbemanningen i ordinære norske barnehager per 15.12 det enkelte år.
 • Grunnbemanningen består av de ansatte som arbeider direkte med barna, i dette tilfellet barnehagelærere/pedagogiske ledere og annen grunnbemanning.
 • Familiebarnehager, åpne barnehager og barnehager med blandet driftsform inngår ikke i denne statistikken.

Kilde: Utdanningsdirektoratet (BASIL)

Kravene til bemanning

 • 1. august 2018 trådte skjerpet pedagognorm i kraft. Det skal være minst én pedagogisk leder (barnehagelærer eller tilsvarende) per 7 barn under tre år og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Barn skal regnes som tre år fra 1. august det året de fyller tre år.
 • Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder.
 • Kravet i pedagognormen stilles for barnehagen som helhet, ikke på gruppenivå.
 • Bare i barnehager der over halvparten av barna har avtalt kortere oppholdstid enn seks timer per dag, skal omregnede heltidsplasser legges til grunn i beregningen.
 • Pedagognormen gjelder bare ordinære barnehager, ikke familiebarnehager og åpne barnehager.
 • Fra 1. august 2019 skulle alle barnehager i Norge oppfylle et minimumskrav til grunnbemanning (en bemanningsnorm).
 • Barnehagene skal etter normen ha en bemanning på minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Bare ansatte som jobber direkte med barna teller med.
 • Lærlinger kan ikke telles med som en del av grunnlaget for bemanningsnormen.
 • Kravet i bemanningsnormen stilles for barnehagen som helhet, ikke på gruppenivå.
 • Det kan benyttes prosentvise stillinger for å oppfylle normen.
 • Kommunen kan gi dispensasjon fra bemanningsnormen for inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det.
 • Bemanningsnormen gjelder bare ordinære barnehager, ikke familiebarnehager og åpne barnehager.
 • Det er viktig at barn i alle barnehager har kvalifiserte ansatte, nok ansatte og engasjerte ansatte rundt seg.
 • En bemanningsnorm må finansieres i alle barnehager. Ellers vil oppfyllelse av kravene tvinge frem kutt i annen kvalitet.
 • God ledelse er viktig for at ansatte skal kunne gjøre en best mulig jobb for barna.
 • Antallet barnehagelærere er svært viktig for kvaliteten i arbeidet i barnehagene. Pedagognormen bør på sikt skjerpes ytterligere til minst 50 prosent (1 pedagog per 12 barn).
 • Settes det ikke inn vikar ved behov, vil normene bare gi høyere kvalitet på papiret. Graden av vikarbruk bør dokumenteres.
 • Alle private barnehager må ha økonomiske rammer til å oppfylle vedtatte normer. De som har normene finansiert, men ikke oppfyller normene, bør imidlertid få avkorting i tilskuddene.

Sykefravær

 • Siden 3. kvartal 2012 har det legemeldte sykefraværet vært lavere i private enn i offentlige barnehager. På det meste har forskjellen vært 1,3 prosentpoeng.
 • Sykefraværet i norske kommunale barnehager koster arbeidsgiver og staten (Nav) anslagsvis 2,7 milliarder kroner i året, ifølge KS.
 • Ettersom det per i dag ikke finnes noen samlet oversikt over egenmeldt sykefravær i private barnehager, finnes det ikke noe tall på hva samlet sykefravær koster i private barnehager.
 • Du kan scrolle mot venstre for å se tall tilbake til 2011.

Kilde: SSB – Legemeldt sykefravær i barnehagesektoren.

NB! Data til og med 2017 K4 er feriekorrigert, mens data fra og med 2018 K1 ikke er feriekorrigert.

Sykefraværet i ditt fylke

 • Diagrammet under viser legemeldt sykefravær i offentlige og private barnehager brutt ned på fylkesnivå.
 • I fylker med relativt få barnehager vil tallene sprike mer enn i fylker med relativt mange barnehager.
 • Velger du flere fylker, vil du få gjennomsnittet av disse fylkene. Merk at det er flere ansatte i noen fylker enn i andre og at et gjennomsnitt av to fylker ikke vil gi et korrekt bilde av sykefraværet i disse fylkene samlet.
 • Du kan scrolle mot venstre for å se tall tilbake til 2011.

Kilde: SSB – Legemeldt sykefravær i barnehagesektoren.

NB! Data til og med 2017 K4 er feriekorrigert, mens data fra og med 2018 K1 ikke er feriekorrigert.

Sykefravær i ett fylke målt opp mot landsgjennomsnittet

 • I diagrammet nedenfor kan du måle det legemeldte sykefraværet i barnehagene i ditt fylke mot landsgjennomsnittet.
 • Du kan scrolle mot venstre for å se tallene bakover i tid.

Kilde: SSB – Legemeldt sykefravær i barnehagesektoren.

NB! Data til og med 2017 K4 er feriekorrigert, mens data fra og med 2018 K1 ikke er feriekorrigert.

Sykefravær i din kommune

 • Diagrammet under viser legemeldt sykefravær i offentlige og private barnehager brutt ned på kommunenivå.
 • Mangler din kommune? Av personvernhensyn er bare kommuner med minst fire ordinære private og minst fire ordinære offentlige barnehager med i oversikten.
 • Ansatte er i denne sammenhengen registrert på kommunen der de er registrert i Folkeregisteret, ikke nødvendigvis i kommunen de arbeider. 
 • I kommuner med relativt få barnehager vil det, spesielt i et kort perspektiv, ofte være større variasjon i sykefraværstallene enn i kommuner med relativt mange barnehager.
 • Alle data i dette diagrammet er feriekorrigerte.

Kilde: SSB – Legemeldt sykefravær i barnehagesektoren.

Sykefravær etter stillingstittel

 • I diagrammet nedenfor kan du se forskjellene i legemeldt sykefravær fordelt på de største yrkesgruppene i barnehagene.
 • Du kan scrolle mot venstre for å se tall tilbake til 2011.

Kilde: SSB – Legemeldt sykefravær i barnehagesektoren.

NB! Data til og med 2017 K4 er feriekorrigert, mens data fra og med 2018 K1 ikke er feriekorrigert.

PBL mener

 • Sykefraværet i barnehagesektoren er for høyt, og både den enkelte ansatte, arbeidsgiver og samfunnet er tjent med at sykefraværet går ned.
 • God, engasjert og tilstedeværende ledelse er avgjørende for å få ned sykefraværet.
 • Lavere sykefravær i private enn kommunale barnehager står i skarp kontrast til påstander fra enkelte om at ansatte i private barnehager har dårligere arbeidsvilkår enn ansatte i kommunale barnehager.